Zaloguj
Reklama

Komunikacja w relacji Pacjent - Rodzina - Personel Medyczny

Lekarze
Fot. ojoimages
Lekarze
(5)

Konferencja, której celem jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy oraz kształtowania praktycznych umiejętności komunikowania się personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, personelu średniego) z pacjentem na różnych poziomach oraz specjalizacjach.

Reklama

 

Konferencja obejmować będzie trzy panele tematyczne związane z omówieniem następujących zagadnień:

1. znaczenia komunikacji w procesie terapeutycznym

2. wybranych zagadnień komunikacji w opiece specjalistycznej

3. Etyczno – prawnych uwarunkowań komunikacji w procesie terapeutycznym pacjentów i ich rodzin

Po części wykładowej organizator przewiduje dla uczestników panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.

 

  

Efekty kształcenia: uczestnik konferencji zna wybrane zagadnienia z komunikacji w opiece specjalistycznej oraz etyczno – prawne uwarunkowania komunikacji w procesie terapeutycznym pacjentów i ich rodzin. Rozumie znaczenie komunikacji w procesie terapeutycznym i potrafi scharakteryzować specyfikę określonej komunikacji na równych poziomach relacji. Odróżnia wymiar interpersonalny  i psychologiczny komunikacji z pacjentem od komunikacji w aspekcie podejmowania decyzji medycznych. Potrafi zaaplikować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej (lekarz, personel medyczny) lub/i prywatnej (rodzina pacjenta).

Informacje dodatkowe: Konferencja będzie mieć miejsce w ramach dnia promocyjnego Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego. Za udział w konferencji będą przysługiwać punkty edukacyjne dla lekarzy.

Reklama
(5)
Komentarze