Zaloguj
Reklama

Psychoonkologia - dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki

Autorzy: Dr med. Marcin Jabłoński
Kierownik studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie
Terapia
Fot. ojoimages
Terapia
(4)

Pod słowem „rak” kryje się ponad 100 różnych chorób. Ich wieloczynnikowa etiologia i zróżnicowana patogeneza stanowią wyzwanie dla badaczy, poszukujących możliwości zapobiegania i sposobów skutecznego leczenia tej budzącej grozę choroby.

Reklama

Poszukiwaniem zależności pomiędzy psyche, a chorobami nowotworowymi zajmują się obecnie badacze z najbardziej liczących się ośrodków naukowych świata.

Praktycznego znaczenia badaniom psychoonkologicznym dodaje fakt, że choroby nowotworowe stanowią drugą pod względem częstości, zaraz po chorobach serca, przyczynę zgonów wśród mieszkańców krajów wysokorozwiniętych. W samych tylko Stanach Zjednoczonych Ameryki, co roku ponad 1 milion ludzi jest leczonych z powodu rozpoznanych de novo nowotworów.

W Polsce na nowotwory złośliwe umiera co roku ponad 45.000 mężczyzn i ponad 35.000 kobiet. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, w Polsce notuje się, niestety, coroczny wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów, zwłaszcza u kobiet. Analizując powyższe dane epidemiologiczne, można odnieść wrażenie, że pomimo zaangażowania olbrzymich środków finansowych i dysponowania nowoczesnymi lekami oraz metodami wczesnego rozpoznawania raka, współczesna „medycyna naprawcza” zatrzymała się na granicy swoich aktualnych możliwości.

W odróżnieniu od innych chorób, leczenie przyczynowe nowotworów ma tylko znikome zastosowanie. Postęp w walce z rakiem kształtowany jest więc przez technologie ukierunkowane na niszczenie i ograniczanie wzrostu już powstałego nowotworu. Dodatkowych sposobów na poprawę rokowania poszukuje się w profilaktyce, ukierunkowanej na redukcję wpływu znanych przyczyn wzrostu zachorowań, np. palenia tytoniu, jak również we wczesnym wykrywaniu choroby, czego przykładem jest zastosowanie mammografii w przypadku raka piersi.

Komplementarnym rozwiązaniem jest zaangażowanie i wykorzystanie do walki z rakiem doświadczeń innych dziedzin nauki. Szczególnie przydatne wydają się osiągnięcia psychologii i socjologii. Zasadność takiego podejścia potwierdzają doświadczenia badawcze ostatnich lat. Dowodzą one, że nie sposób poruszać się w obszarze epidemiologii i kliniki nowotworów, opierając się jedynie na płaszczyźnie biologicznej, z pominięciem aspektu społecznego i psychologicznego tych chorób.
 


 


Propozycją ku integracji dotychczasowych podejść teoretycznych, doświadczeń naukowych, obserwacji społecznych i klinicznych, jest model holistyczny, wpisany w nurt medycyny psychosomatycznej, a prezentowany na gruncie naukowym przez psychoonkologię. Niezależnie od rozważań o mechanizmach wzajemnych powiązań stanu psychiki z rozwojem i przebiegiem nowotworów, na podstawie zbiorczych danych wykazano, że ponad 40% chorych na nowotwory cierpi  równocześnie  na zaburzenia nastroju (afektywne). Rozbieżności w wynikach podawanych przez różnych autorów, zajmujących się występowaniem depresji w chorobach nowotworowych, zamykają się w dość szerokim przedziale 2-45%, średnio jednak wynoszą około 20% i zależą od przyjętych kryteriów diagnostycznych oraz zastosowanych narzędzi badawczych. Z lękiem i depresją chorego na nowotwór wiąże się również problem samobójstw.

Załamanie się mechanizmów obronnych i depresyjna dekompensacja w nierozerwalny sposób łączą się z obecnością myśli samobójczych. Niejednokrotnie zdarza się, że akt samobójczy jest pierwszym dostrzegalnym społecznie objawem depresji. Dokładna liczba samobójstw wśród pacjentów onkologicznych nie jest znana. Wykazano natomiast, że prawie 50% wszystkich samobójstw chorych na raka poprzedzone było przez wypowiadane myśli samobójcze. Wiadomo również, że myśli samobójcze stwierdza się u około 10% badanych pacjentów onkologicznych znających rozpoznanie. Problem nabiera szerszego znaczenia, jeśli zauważymy, że dla wielu spośród pacjentów poddanych niekończącemu się cierpieniu, samobójstwo wydaje się jedynym sposobem zmiany krańcowo trudnej sytuacji.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze