Zaloguj
Reklama

Nabłonkowy rak jajnika a terapia genowa - część I.

Autorzy: Dr n. med. Bogdan Waksmański
Nabłonkowy rak jajnika a terapia genowa - część I.
Fot. panthermedia
(4)

Mimo ustawicznego postępu w terapii, w zaawansowanym raku jajnika 5-cio letnie przeżycie utrzymuje się nadal pomiędzy 15-30%. Tak, więc istnieje stała potrzeba poszukiwania nowych sposobów terapeutycznego postępowania.

Reklama

Terapia genowa staje się w ostatnich latach jako jedna z racjonalnych metod leczenia zaawansowanego raka jajnika (schemat 1 i 2). Pod względem przydatności klinicznej rozpatrywane są rozmaite strategie terapii genowej: molekularna chemioterapia (proleki), mutacje zrównoważone, immunoterapia, zmiana wrażliwość na leki i wirusoterapia. Ponadto, próbowane są rozmaite wektory wirusowe w celu poprawy przeżycia pacjentek w wyników terapii celowanej. Nadal poszukiwane są nowe metody, będące punktem wyjścia dla przyszłych kierunków postępowania terapeutycznego. Jedną z takich nowych dróg jest wykorzystanie receptorów adenowirusów typu coxsackie (CAR) jako niezależnej ścieżki, aby polepszyć wirulencję i specyficzność dla jajnikowych komórek nowotworowych. Potencjalne wykorzystać terapię genową jako jeden z elementów uczestniczących w sposobie rozpoznaniu raka, włączając w to ostatnio wykorzystywaną technikę interferencji RNA. Z powodu postępów w wykrywaniu i celowanemu leczeniu, połączonego z zahamowaniem rozprzestrzeniania w jamie śródotrzewnowej terapia genowa okazuje się być obiecującym sposobem traktowania właśnie w zaawansowanym raku jajnika (Rocconi,2005).

Schemat 1. Liczba badań klinicznych terapii genowej od 1989-2005 roku na podstawie serwisu www.wiley.co.uk/genmed/clinical.

Schemat 2. Liczba badań klinicznych w zależności od typu użytego wektora (na podstawie serwisu www.wiley.co.uk/genmed/clinical).

Interferencyjne RNA (iRNA) jest także szeroko dyskutowane w raku jajnika, w terapii genowej, antywirusowej czy wyborze leku genetycznego. Gen surwiwiny wykazuje dużą ekspresję w rakowej jajnikowej linii komórkowej SKOV3 oraz w linii komórek raka jajnika opornych na chemioterapię SKOV3/ADM i wydaje się być idealnym celem terapii genowej w zaawansowanym raku jajnika. Badania określające efekt działania iRNA wyłączającego gen surwiwiny i wpływ tego efektu na apoptozę we wspomnianych liniach komórkowych wykazały, że pshRNA surwiwiny mógłby zmniejszyć ekspresję tego genu i skierować komórki SKOV3 i SKOV3/ADM właśnie na drogę apoptozy (Deng, 2005).

Coraz lepsze zrozumienie molekularnych defektów genetycznych oraz regulacji złożonych sygnalizacyjnych ścieżek w guzach, w tym także zaawansowanym raku jajnika szczególnie regulacji apoptozy, może zakończyć się racjonalnie zaprojektowanymi nowymi strategiami przeciwnowotowrymi. Nasza wiedza dotycząca wewnętrznych i zewnętrznych szlaków apoptotycznych oraz innych modulatorów sygnałowych takich jak p53, systemu proteosom/ubiquityna, oraz ścieżek NFκB i PI3K/Akt doprowadziło do odkrycia wielu nowych czynników, które wykazują efektywność czy jako samodzielne leki albo w kombinacji z konwencjonalną cytotoksyczną terapią czy promieniowaniem. Dalsze odkrycia mające na celu poznanie szlaków sygnałowych w różnych typach guzów oraz określenie ich znaczenia w dalszych badaniach klinicznych pozwoli na bardziej specyficzne leczenie molekularnych defektów w obrębie guza nowotworowego terapią genetyczną (Ghobrial, 2005).

 

Piśmiennictwo:

1. Deng KX, Zhong L, Jiang MX, Chen WX, Chen Y, He H. Effect of RNAi-mediated survivin gene silencing on apoptosis of ovarian cancer cell lines SKOV3 and SKOV3/ADM Ai Zheng. 2005 Aug;24(8):945-50.

2. Ghobrial IM, Witzig TE, Adjei AA. Targeting Apoptosis Pathways in Cancer Therapy. CA Cancer J Clin 2005;55;178-194.

3. Rocconi RP, Numnum TM, Stoff-Khalili M, Makhija S, Alvarez RD, Curiel DT. Targeted gene therapy for ovarian cancer. Curr Gene Ther. 2005 Dec;5(6):643-53.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze